+420 732 757 475 eshop@regahk.cz
Nová registrace|Přihlásit
Prázdný košík

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecné ustanovení

1.1. Prodávající je Fyzická osoba Jiří Hron, sídlem Štefánikova 387/42, 500 11 Hradec Králové, IČ: 88381986, živnostenský list registrován na Magistrántu města Hradec Králové č.j.: ŽÚ/534/2012/Jir/1014362/3 (dále jen „prodávající“).

1.2. Kupující je Fyzický osoba nebo Právnická osoba, který nakupuje zboží nebo využívá služeb nabízených Prodávajícím (dále jen „kupující“).

1.3. E-shop je internetový obchod prodávajícího provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.regahk.cz nebo na subdoménách této adresy (dále jen „e-shop“).

1.4. Kupní smlouva je závazná Objednávka provedená Kupujícím a potvrzená Prodávajícím prostřednictvím e-shopu (dále jen „objednávka“).

1.5. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku zejména práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím e-shopu.

2. Objednávka

2.1. Objednávku lze sjednat písemnou formou prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím e-shopu.

2.2. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí Objednávky Kupujícím.

2.3. Závazná objednávka musí obsahovat tyto základní údaje: Jméno a příjmení nebo úplný obchodní název Kupujícího, adresu Kupujícího, doručovací adresu v případě že se neshoduje s adresou Kupujícího, přesně specifikované zboží nebo název služby, přesný počet kusů, cenu za zboží, způsob dopravy a cenu za dopravu zboží, telefoní nebo mobilní čilo Kupujícího a e-mail Kupujícího.

2.4. Změna Objednávky je možná pouze na základě dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím pouze v době kdy nebylo zboží Prodávajícím odesláno Kupujícímu nebo pokud nebylo zahájeno další zpravování zboží Prodávajícím na základě objednávky Kupujícího.

3. Zrušení objednávky ze strany Kupujícího

3.1. Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením Prodávajícím.

3.2. Kupující má právo zrušit objednávku po závazném potvrzení Prodávajícím jen v případě, že prodávající nesplní smluvní podmínky dodání.

3.3. V případě zrušení závazně potvrzené objednávky je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající má právo na úhradu škody Kupujícím, zejména v případě nákupu zboží, které nemá Prodávající na skladě, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat, v případě kdy bylo zboží pro zákazníka formátováno, jinak zpracováno na přání nebo již odesláno. Prodávající má právo účtovat náklady spojené s touto škodou ve výši 75% z celkové částky objednávky.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku Kupujícího nebo její část v případě kdy zboží objednané Kupujícím se již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazně změnila cena.

4.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku Kupujícího v případě, kdy Kupující nedodržel platební podmínky stanovené Prodávajícím.

4.3. V případě kdy nastane jedna z výše uvedených situací 4.1, 4.2 bude Prodávající neprodleně informovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo 100% výši objednaného zboží bude Kupujícímu Prodávajícím tato částka navrácena.

5. Zrušení objednávky ze strany Prodávajícího

5.1. Dle zákona č. 367/2000 má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14-ti dní od převzetí zboží a nárok na vrácení peněz.

5.2. V případě že Kupující chce odstoupit od kupní smlouvy má povinnost o této skutečnosti informovat Prodávajícího písemně na e-mail ve kterém uvede žádost o odstoupení od kupní smlouvy, datum nákupu, číslo faktury, číslo účtu na který budou Kupujícímu vráceny peníze.

5.3. Pro vznik nároku na odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen navrátit zboží Prodávajícímu v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, musí být kompletní a zaslat spolu se zbožím kopii faktury.

5.4. Právo na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká v případě, kdy zboží objednané Kupujícím není standardně skladem u Prodávajícího a bylo dodáváno Kupujícímu na konkrétní objednávku, kdy zboží vykazuje závadu – v tomto případě je třeba postupovat dle reklamačního řádu, zboží které jeví jakékoliv známky používání, či opotřebení, kdy je zboží bez originálních obalů ve kterém bylo zboží dodáno, zboží které bylo na žádost Kupujícího jakkoliv upravováno (formátování desek, dodání fólie v menším množství než je celá role, jakýkoliv potisk).

5.5. Kupující je povinen zboží doručit Prodávajícímu doporučeně, pojištěné proti ztrátě či poškození – Prodávající nenese odpovědnost v případě ztráty nebo poškození zboží během dopravy.

5.6. Veškeré náklady spojené se zasíláním zboží Kupujícím zpět Prodávajícímu nese Kupující.

5.7. V případě nesplnění jakékoliv z výše uvedených podmínek 5.1. - 5.6., nebude Prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude navráceno na náklady Kupujícího zpět k němu.

6. Dodací podmínky

6.1. Doba dodání zboží je v závislosti na skladovém množství daného zboží. Standardní doba dodání zboží uvedeného na e-shopu skladem Hradec Králové je cca 1 pracovní den, u zboží označeného jinak je doba dodání 2-10 pracovních dnů od doby přijetí závazné objednávky Kupujícího Prodávajícím.

6.2. Dodání zboží Prodávajícímu je realizováno ve chvíli, kdy je veškeré zboží v přesném množství a specifikaci objednané Kupujícím kompletně připraveno k odeslání.

6.3. Po vzájemné dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím lze dodat objednané zboží Kupujícímu ve více expedicích, při této skutečnosti bude Kupujícímu účtována cena dopravy v závislosti na počtu expedic.

6.4. Ve výjimečných případech může být doba dodání delší, v tomto případě je Kupující o této skutečnosti obeznámen prostřednictvím e-mailu uvedenému v objednávce.

6.5. Místo odběru zboží je stanoveno na základě Objednávky Kupujícím.

6.6. Za splnění dodání zboží Kupujícímu se považuje dodání zboží na uvedenou dodací adresu Kupujícím v Objednávce.

6.7. Dodání zboží Kupujícímu zajišťuje Prodávající pomocí externího dopravce.

6.8. Cena dopravného se řídí aktuálním ceníkem uvedeným na e-shopu Prodávajícího.

6.9. Dodání zboží, které svou váhou nebo rozměry převyšuje standardní zásilku (nad 30kg nebo nejdelší strana nad 200cm a součet všech stran nad 300cm) bude účtováno s příplatkem dle aktuálního ceníku a odesláno externím dopravcem vybaveným k dodání nadměrných zásilek.

6.10. Cena dopravy deskového materiálu (PVC desky, kompozitní desky, akrylátové desky, lehčené desky) je účtována dle aktuálního ceníku uvedeného na e-shopu. Cena dopravy je vypočítávána na základě objemu a váhy zboží a vzdálenosti dodání zboží.

6.11. V případě nevyzvednutí zboží Kupujícím na výdejním místě nebo nepřevzetí zásilky od externího dopravce bude Kupujícímu účtována smluvní sankce ve výši 75% z celkové ceny objednaného zboží včetně ceny dopravy.

7. Platební podmínky

7.1. Cena zboží nebo poskytovaných služeb Prodávajícím je Kupujícímu je hrazena v hotovosti při osobním odběru, dobírkou při dodání zboží externím dopravcem, uhrazením zálohové faktury Kupujícím před dodáním objednaného zboží nebo v případě dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím jinou formou.

7.2. Při odběru zboží Kupujícím osobně v provozovně Prodávajícího v Hradci Králové je hrazeno v hotovosti.

7.3. Zboží dodáváno Kupujícímu pomocí externího dopravce je hrazeno na dobírku, pokud není Prodávajícím stanoveno jinak, viz 4.4.

7.4. U objednávek deskového materiálu (PVC desky, kompozitní desky, akrylátové desky, lehčené desky) je Kupujícímu před odesláním objednaného zboží zaslána zálohová faktura ve výši 100% z celkové ceny objednávky. Zboží je odesláno externím dopravcem až po uhrazení této zálohové faktury.

7.5. Prodávající může Kupujícímu nabídnout úhradu zboží, či poskytovaných služeb bankovním převodem s 10-ti denní splatností od data vystavení faktury.

7.6. Prodávající si vyhrazuje právo stanovení data splatnosti faktury.

7.7. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnutí poskytnutí úhrady zboží či poskytovaných služeb Kupujícímu na fakturu bankovním převodem, dle svého uvážení, bez nutnosti poskytnutí vysvětlení Kupujícímu.

7.8. Datum splatnosti je datum do kdy musí být celková výše vystavené faktury, za zboží či poskytování služeb Prodávajícím Kupujícímu, připsána na účet Prodávajícího.

7.9. Kupující má povinnost, v případě platby bankovním převodem, vždy zaplatit celkovou částku faktury v termínu splatnosti dané faktury ve 100% výši. V případě že nebude faktura uhrazena v termínu splatnosti, bude Kupujícímu účtována smluvní sankce ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

7.10. Zaplacenou fakturou je faktura, která byla uhrazena Kupujícím ve 100% výši.

7.11. Prodávající si vyhrazuje právo Kupujícímu s možností platby bankovním převodem kdykoliv ukončit tuto možnost platby na základě svého rozhodnutí bez nutnosti podat Kupujícímu vysvětlení o této zkušenosti.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Prodávající se zavazuje, že údaje, které byli od Kupujícího získány, nebudou poskytnuty třetím stranám. Data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/200 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškerá data Kupujícího považuje Prodávající za důvěrná a vyžaduje jen údaje, které jsou bezpodmínečně nutné k vyřízení objednávky Kupujícího.

8.2. Registrací, objednáním zboží, či vyplněním jakéhokoliv formuláře na e-shopu Prodávajícího, Kupující potvrzuje, že si přečetl celé Obchodní podmínky Prodávajícího, že s nimi souhlasí a že dává souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich uložení do interní databáze Prodávajícího.

9. Závěrečné ustanovení

9.1. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za škody Kupujícího vzniklé s neodborným zacházením objednaného zboží, škody způsobené dopravou zboží, které jsou evidentně způsobeny dopravcem nebo jakýchkoliv nepředvídatelných situacích vzniklých dodáváním zboží, či termínů dodávání zboží Kupujícímu.

9.2. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1.9.2014.

9.3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.